Database | Hva er en database?

28.08.2022 | 2 min lesetid
Emneknagg: #database

En database er laget for å kunne lagre data. Databaser er en vanlig komponent i svært mange IT-løsninger, for hvordan skal vi ellers kunne ta vare på alle transaksjonene som gjøres?

Databaser lagrer data på en strukturert måte

I en database ligger dataene lagret i tabeller og kolonner. En vanlig databasetype er relasjonsdatabaser, der tabellene har relasjoner med hverandre gjennom nøkler. En tabell inneholder f.eks. informasjon om kunder, og en annen alle ordrene kundene har gjort.

En relasjonsdatabase bruker strukturert spørringsspråk (SQL – Structured Query Language) til å organisere og gjøre data søkbare i tabellstrukturer som kobles sammen med relatert informasjon. Relasjonsdatabaser innehar også andre egenskaper som er nyttige, for eksempel er de gode til å håndtere endringer i dataene.

Den vanligste bruken i data- og rapporteringskontekst er at noen legger et rapporteringsverktøy som Power BI direkte på databasen der dataene skapes opprinnelig - for eksempel CRM-systemet. Andre ganger oppretter vi en ny database for å kunne ta vare på mer historikk enn det kildesystemet selv lagrer fortløpende. En standard relasjonsdatabase er i mange tilfeller godt nok for også å kunne lagre og hente ut data for enkle brukerhistorier knyttet til rapportering og analyse, og er relativt enkelt å sette opp.

Et rapporteringsverktøy blir ofte lagt direkte på en database
Et rapporteringsverktøy blir ofte lagt direkte på en database

En database gir begrenset handlingsrom

Begrensningen ligger i at dataene ligger som de ble lagret opprinnelig, dvs at de er rådata som vi egentlig ønsker å bearbeide videre for at de skal bli enklere å hente mening ut fra. Spesielt når vi trenger å sette sammen data fra flere kilder kan en vanlig database-struktur komme til kort.

Vi ønsker å unngå data-siloer der vi har data om bare en ting av gangen. Vi trenger ofte noe mer funksjonalitet for å transformere og lagre data slik at f.eks begreper som kunde og ordre kan analyseres på tvers av kilder, med konsistens over tid. Da kan andre former for datalagring være mer hensiktsmessig.

Fordeler og ulemper med databaser

Nedenfor oppsummerer vi noen viktige fordeler og ulemper ved å bruke databasen til et kildesystem (som HR-systemet) direkte som grunnlag til rapportering og analyse:

Fordeler
  • Krever lite til ingen utvikling - dataene ligger klare
  • Kan være effektiv for å utforske dataene første gang - slik at vi kan kvalifisere om dataene å hente inn i en annen form for dataplattform
Ulemper
  • Spørringer direkte på kildesystemet kan påvirke operasjonell drift negativt
  • Bidrar til å bygger opp datasiloer om dette blir en varig løsning
  • Ingen transformasjon av dataene - dette må gjøres i analyse- eller rapporteringsverktøyet
  • Ingen sammensetning av dataene med andre kilder, datastandardisering eller forbedring av datakvalitet


Magne Bakkeli

Magne har over 20 års erfaring som rådgiver, arkitekt og prosjektleder innen data & analytics, og forstår godt forretningsmessige og tekniske problemstillinger.